POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Licence u ČNB

Jsme držiteli těchto licencí u České národní banky:

 • Ověření zápisu v registru na internetu na webových stránkách ČNB: link (https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB09.DIRECT_FIND?p_lang=cz)
 • Obchodní rejstřík: link (https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?ico=27673189)
 • Sídlo společnosti: Průmyslová 591/1, Vyškov - Předměstí, 682 01 Vyškov
 • Kontaktní adresa: Palánek 374/1a, Vyškov - Brňany, 682 01 Vyškov
 • IČ: 276 73 189
 • Spisová značka: C 50871 vedená u Krajského soudu v Brně

Informace o zpracovávání osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů

(dále jen "Zákon")

 1. Nejste jako účastník smlouvy povinen správci osobních údajů poskytnout jakékoliv údaje o své osobě ani souhlas s jejich zpracováním a jste oprávněn toto odmítnout; poskytujete-li jakékoliv osobní údaje a/nebo souhlas s jejich zpracováním, činíte tak zcela dobrovolně. Rozhodnete-li se své osobní údaje a/nebo souhlas s jejich zpracováním neposkytnout (v požadovaném nezbytně nutném rozsahu), správce osobních údajů může odmítnout nebo s Vámi nebude moci navázat smluvní vztah. Učiníte-li tak až v době trvání takového smluvního vztahu (včetně případů i jen částečného odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů), správce osobních údajů může odmítnout nebo Vám nebude moci poskytnout jinak dohodnutá plnění.
 2. Poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jako účastník smlouvy kdykoli písemně odvolat na adrese sídla správce osobních údajů a to v celém rozsahu nebo jen částečně v závislosti na jeho povaze nebo povaze poskytnutých osobních údajů.
 3. Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem služeb a za účelem nabízení obchodu nebo služeb správce v rozsahu potřebném pro uplatňování práv a plnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů a smluvních ujednání, a to po dobu trvání smluvního vztahu. Správce je oprávněn předat Vaše osobní údaje správci - třetí osobě za účelem nabízení obchodu nebo služeb. S tímto postupem jste oprávněn/a vyslovit písemný nesouhlas na níže uvedené adrese správce. Zpracování Vašich osobních údajů bude po zániku Vašeho souhlasu se zpracováním nebo po uplynutí oprávněné doby zpracování bez zbytečného odkladu ukončeno nebo omezeno, pokud správce osobních údajů nebude oprávněn či povinen v něm pokračovat z jiného titulu.
 4. Vaše osobní údaje budou zpracovány ručně i automatizovaně formou shromažďování, ukládání na nosiče informací, používání a uchovávání v rozsahu, ve kterém byly (resp. i budou) poskytnuty a/nebo v jakém je správce osobních údajů oprávněn (event. povinen) tyto sám zjišťovat na základě Vašeho svolení nebo právních předpisů. Minimální rozsah zpracovávaných údajů je následující: jméno, příjmení, datum narození a bydliště.
 5. Aniž by nastaly nepříznivé následky uvedené shora, nemusíte správci osobních údajů poskytnout: osobní údaje v rozsahu elektronická adresa a telefonní číslo (s výjimkou produktů nebo služeb, u kterých z povahy jejich konstrukce nutnost jejich poskytnutí plyne), souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem nabízení obchodu a služeb a souhlas se zasíláním tzv. obchodních sdělení.
 6. Vaše osobní údaje budou zpracovány prostřednictvím zaměstnanců správce, třetích osob (zejména zpracovatelů) na základě smluvního vztahu, především pak vázaných zástupců, podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů, a dále prostřednictvím spolupracujících finančních institucí a jejich obchodních partnerů.
 7. Vaše osobní údaje budou zabezpečeně uchovávány v elektronické nebo listinné podobě. Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněny výhradně správci, jeho zaměstnancům, vázaným zástupcům, podřízeným pojišťovacím zprostředkovatelům a spolupracujícím finančním institucím, s výjimkou předání správci - třetí osobě za účelem nabízení obchodu nebo služeb podle bodu c).
 8. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům - na základě Vaší písemné žádosti je Vám správce povinen jednou za kalendářní rok bezplatně poskytnout informace o osobních údajích o Vás zpracovávaných, jinak kdykoli za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné k poskytnutí informace.
 9. Máte právo, domníváte-li se, že správce osobních údajů nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s platným právem:

           a) požádat správce osobních údajů nebo zpracovatele o vysvětlení;

           b) požadovat, aby správce osobních údajů nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav;                je-li Vaše žádost shledána oprávněnou, správce osobních údajů nebo zpracovatel jsou                  povinni  neprodleně odstranit takto vzniklý stav;

           c) máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) s podnětem               nebo stížností a domáhat se ochrany svých práv.

10. Identifikační a kontaktní údaje správce: PMVIA s.r.o. se sídlem Průmyslová 591/1, 682 01 Vyškov - Předměstí IČO: 27673189, tel: 724 440 000, office@pmvia.eu.


Seznam spolupracujících institucí a seznam správců osobních údajů

Seznam zpracovatelů osobních údajů, respektive seznam spolupracujících institucí, těmi jsou:

Obchodní název subjektu: Holver s.r.o.

Kontaktní adresa subjektu: Hrušovská 3203/13a,Ostrava, 70200, CZ

IČO: 25860399


Ve Vyškově , dne 6.3.2019

PMVIA s.r.o., Průmyslová 591/1, Vyškov, IČ: 27673189, pmvia@pmvia.eu, +420 724 44 00 00
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!